PRIVĀTUMA POLITIKA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Centavr ” ir Latvijas Republikā reģistrēta
komercsabiedrība, kas nodarbojas ar mazumtirdzniecību un vairumtirdzniecību.
Papildus mēs sneidzam konsultācijas pakalpojumi ūdens filtrācijas jautājumos.

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu). Personas dati ietver jebkāda veida informāciju, pēc kuras personu var tieši vai netieši identificēt, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi vai faktiskās atrašanās vietu, transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, šo personu raksturojošus fiziskās, ģenētiskās, fizioloģiskās, garīgās, kultūras, ekonomiskās vai sociālās identitātes faktorus, un citu tamlīdzīgu informāciju, kas raksturo attiecīgo personu, un ļauj to tieši vai netieši identificēt. Mūsu nodoms ir sniegt Jums maksimālu informāciju par mūsu veiktajām darbībām ar šiem personas datiem, lai, iesniedzot mums savus personas datus, Jums būtu zināms, kā tie tiks izmantoti.

Mēs apstrādājam personas datus pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai. Šim nolūkam mēs ievācam personas datus, lai identificētu klientu, sagatavotu pārdošanas piedāvājumu; izpildītu ar līgumu uzņemtās saistības; nodrošinātu preces ražotāja garantijas saistību un Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto patērētāja tiesību izpildi; savu preču un pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai; klientu apkalpošanas uzlabošanai; norēķinu administrēšanai. Komercdarbības plānošana un analītika. Šim nolūkam mēs ievācam personas datus, lai veiktu savas komercdarbības plānošanu un uzskaiti, analizētu savas darbības kvalitāti un rezultātus; gūtu plašāku izpratni par savu klientu vēlmēm un vajadzībām; veiktu tirgus un sabiedrības viedokļa pētījumus.

SIA “Centavr” veic tikai un vienīgi likumīgu personas datu apstrādi, t.i., ja ir
konstatējams vismaz viens no turpmāk minētajiem pamatojumiem:

apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai
pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
klients ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai
vairākiem konkrētiem nolūkiem :
Darbības sīkdatnes. Tas nepieciešams lai mēs varētu sniegt
pārdošanas un pakalpojumu funkcijas ;
Analītiskās sīkdatnes. Izmantojot analītiskās sīkdatnes, mēs vācam
statistisko informāciju par to, kā klienti izmanto musu tīmekļa vietni, iegādāto preču sortiments un pakalpojumus ;
Mērķētās (mārketinga) sīkdatnes. Mēs izmantojam mērķētās
sīkdatnes, lai personalizētu Jūsu pierkšanas pieredzi un sniegt Jūms mērketinga piedāvājumus.

Komerciālus paziņojumus par SIA “Centavr” piedāvātajiem pakalpojumiem un
cita veida paziņojumus un atgādinājumu mēs saviem klientiem sūtām tikai un
vienīgi gadījumā, ja to pieļauj normatīvie akti, vai tam ir saņemta klienta nepārprotama piekrišana.

Klientiem ir tiesības jebkurā laikā atteikties no paziņojumu un atgādinājumu
saņemšanas.

Atteikuma paziņojumu uz e-pasta adresi: info@ecosofts.lv

Mēs uzglabājam Jūsu datus ne ilgāk, kā tas nepieciešams to apstrādes nolūkiem.
Dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr:

ir spēkā starp mums panāktā vienošanās vai noslēgtais līgums, un kamēr
kāda no vienošanās vai līguma pusēm var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt pretenzijas un pieteikumus, celt prasību tiesā, u.tml.);
datu apstrāde ir vajadzīga, lai mēs varētu izpildīt uz mums attiecināmus
juridiskus pienākumus;
datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu Jūsu vai trešās personas vitālas
intereses;
ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs personas datu apstrādes pamats.

Pēc tam, kad augšminētie apstākļi izbeidzas, Jūsu personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

Jums ir tiesības pieprasīt mums savu datu labošanu, ja tie ir neprecīzi.

Jums ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu, un mēs bez kavēšanās izpildīsim šo
prasību, ja pastāvēs vismaz viens no sekojošiem nosacījumiem:

Dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai
citādi apstrādāti;
Jūs atsaucat savu piekrišanu datu apstrādei, un ja nav cita likumīga pamata to apstrādei;
Jūs iebilstat pret savu datu apstrādi tiešās tirgvedības vajadzībām;
Ja dati ir tikuši apstrādāti nelikumīgi;
Ja Jūsu dati tika vākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu
piedāvāšanu.

Jūs varat ar mums sazināties:

Izmantojot e-pasta adresi: info@ecosofts.lv
Pa telefonu: +37123550935

Šī SIA “Centavr” privātuma politika ir spēkā no 2022. gada 2. maija.
Rīgā, 2022. gada 02. maijā.